BRUGGE, STADSARCHIEF, Adornes 39, f15v-16v (regest 164)

15de eeuw

Cartulariumkopie.

30 januari 1463 (N.S.)

De baljuw van het leenhof van Margareta Metteneye in Sint-Pieters-op-den-Dijk dat zelf onder de burg van Brugge ressorteert, en 5 aan de burg van Brugge ontleende leenmannen, verklaren dat op 20 september 1462 Jacob van Hemsrode, vervoogd, voor het leenhof de verkoop bekend maakte van zijn leen van 1 gemet 82 roeden land in Sint-Pieters-op-den-Dijk, gehouden van het leenhof van Margareta. Hij had het leen uit noodzaak aan Jan de Cupere verkocht. Jacob werd onterfd. Er hadden 3 zondagse 14-daagse kerkgeboden plaats. Jan de Cupere wordt ingerfd.

Ic Lievin van Corterike, baliu ende wettelicke maenre van den mannen van den leenen van ioncfrauwe Margriete de dochtere Iacob Metteneije, wettelicke gheselnede van Ian de Inbona, als van haren hove dat zoe hout van minen gheduchten heere den grave van Vlaenderen als van ziere burch van Brugghe ligghende int Sinte Pieters up den Dijc in dien tiden, ende wij Claijs Pagant, Jan Hoste, Cristofels Morees, Arnoud van der Beken ende Pieter van der Straten, mannen van leenen ons () voors. gheduch heeren grave van Vlaenderen als van ziere voors. burch van Brugghe, doen te wetene allen den goene die dezen zartere zullen zien of horen leezen, dat camen voor ons balui ende manre () voornomt in vullen hove, wettelicke ghemaekt in behouffelicker stede, up den een ende twintichsten dach in septembre int iaer duust CCCC LXIJ, Jacob van Emsrode, metgaders Fransoys Blomart zinen leken bijstaende voocht hem te wetten ghegheven ten sticken die hiernar volghende. Togede ons ende seyde dat de selve Iacob van Hemsrode houdende ware een leengoet te leene ende manscepe van der voors. joncfrouwe Margriete als van haren voornomden hove, groet zinde een ghemet twe ende tachtentich roden lands, lettel meer of min, ligghende in de prochie van Sinte Pieters up den Dijc, noord van der kerken, tuschen Jans de Inbona lande an der noordzide, ende de voors. Jan de Inbona ende joufrouwe de weduwe Rolands Vos lande an de zuudzide, streckende metten weestende an den heerwech. () tWelke voors. leengoet met al datter toebehoort hi kende, lyede loyalike vercocht hebbende Ianne de Cupere de bocraenvaeurvere. Begeerde daerof te buten te gaene ende wettelicke ontervet te zine, naer wetten, costume ende huzagen van den hove, ende dat te bringhene int tseren handen omme ten dre () keercgheboden daerin te ervene den voors. Jan de Cupere als copere. Ende omme wettelicke daermede voort te gaene, zo maende ic balui vornomt de voors. mannen van den rechte. Ende wij voors. manre // wijsden dat men Jacop van Hemsrode voors. metgaders sinen voors. leeken bijstaende voochdt, ghevrach doen zoude hoe siis te buten wilden gaen van desen voors. leengoed (), zo by hoire, zo bij noode. Aldaer zo was hemlieden ghevrach ghedaen van mi ballui () vornomt. Ende zij antworden dat sijs te buten wilden gaen bij noode, omme beters wille ende omme aergher te scuwene. Den welken nood zi kennelic mackeden met twe van ons manne van den voors. hove. Voord mande ic baliu voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. manne wijsden dat Jacob van Emsrode voors. midsgaders zinen voors. leeken bijstande vocht, dit voornomde leengoet met al datter toebehoort up ende in handen draghen souden onsen voornomden baliu als in tseren handen, ende hemlieden daerof plocken ende halmen soude. Daer zo vulcamen zi tfvorwijsde vonesse van ons mannen, dragende dit voors. leen met () al datter toebehoort, up ende in handen onsen voornomden balui als in sheren handen, ende hemlieden daerof plockende, halmedens ende ondwurpens hemlieden wel ende wettelic, naer wetten, costumen ende huzagen van den hove. Voord mande ic balui voornomt de voors. manne van den rechten. Ende wij voors. manne wijsden dat Jacob van Heimsrode voors. metgaders zinen voors. leeken bijstanden voocht zoo wel ende zo wettelicke ondervet ware ende ondervet zin van dezen voors. leengoede ende van al datter toebehoort, ende daertoe zo vele ghedaen hadden met handen ende met monden, dat zier nemmermer enich recht an hadden noch sculdich waren te hebbene met enichghe rechten, ende dat mids dezen selve () leengoet zo wel ende zo wettelec commen ware in ons voors. baliuis handen als in sheren handen, dat men () sculdich ware darinne te ervene Janne den Cupere den copere voors. nar de keercgheboden ghedaen zinde alzo voors. es. Ende up den dach van heden, zo es comen voor ons balui ende manne voornomt in vullen () wettelicken hove, Jan de Cupere de copere voors. Toghede ons ende seyde dat de wettelichede ende ontervenesse van deze voors. leengoede deuchdelicke overleeden ware alzoo vooren wel verclaerst staet van pointe te pointe. Vermar hem dies hulpe ende kennesse in de manne. Seyde voord dat de kerckgheboden wel ende wettelicke ghedaen ware, ende mids deze hies ende begherde de selve kerckgheboden in wars ghedaen te hebbene naer de costumen shoofs. Begherende up zine vermeten ende manne ghemackt te hebbene, ende naer de kennesse hem bijbleven, int voors. leengoet gheervet te zine, naer wetten, costume ende huzage van den hove, up datter niement en comt diere meere rechts an heeft. Daer mande ic balui voornomt de voors. mannen wat hemlieden kennelic ware van dies hem Ian de Cupere voors. in hemlieden vermeten hadde. Ende wij voors. manne kende Janne de Cupere voors. de ondervenesse ghedaen zinde ghelijc hi hem van dien vermeten heeft, ende daernaer de kennesse hem bijbleven. Achtervolghende zire begerte zo mande ic baliu voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. manne wijsden dat men ons kennelic doen souden de kercgheboden van dezen voors. leengoede. Ende aldaer zo waren van ons manne bovenghenoemt de drije kercgheboden van dezen voors. leengoede wettelicke ghekent ghedaen zinde up drije () sondaghen van viertienachten te veertienachten in de voors. prochiekerke alzo men kerckgheboden // van leengoed sculdich ende ghecostumeert es van doene, ende onghecalengiert van ymande (). Ende ic baliu voornomt dit voors. leengoet met al datter toebehoort aldus wettelicke hebbende in minen handen als in tsheren handen, anghesien datter nimant () en cam diere meer rechts an hadde, achtervolghende den voorwijsden vonnesse van den mannen, drouch voord up ende in handen den voors. Janne de Cupere als copere, ende ervedene daermede, met plockene ende met almene, wel ende wettelicke naer wetten, costumen ende huzagen van den hove alzoet voorwijsde vonnesse inheeft. Doe mande ic balui voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. maznne wijsden dat Ian de Cupere voors. zo wel ende zo wettelicke gheervet ware ende gheervet es in dit voors. leengoet ende in al datter toebehoort dat wel sculdich es te wesene zin vrij eijghen wettelicke leengoet, omme dat te houdene te leene ende in manscepe van der voors. joufrouwe Margrieten als van haren voornomden hove met tsinen rechten dienste. Aldaer zo waren partien, de heere, balui ende mannen bovenghenoomt vernoucht ende wel betaelt van alle haren gelde ende rechten datter hemlieden anghanghen of cleven mochte totten daghe van heden, ende scolden Janne de Cupere den copere voors. wettelicke daerof quite ende alle diegoene diere cause toehadden of hebben mochten met eneghen rechte. Ende omme dat alle deze dinghen waren ghedaen wel ende wettelicke ende te wetten vulcommen, met alle den maninghen ende vonnessen die daer toebehoren ghedaen te zine, ende niet min, naer wetten, costumen ende usage van den hove, zo hebben wij balui ende manne bovenghenomt dezen saertre huithanghende beseghelt elc onser met zinen seghel. Dit was ghedan int jaer ons Heeren als men screef zine incarnacioen duust CCCC LXIJ up den deertichsten dach in lauwe.

BRUGGE, STADSARCHIEF, Adornes 39, f16v-17v (regest 168)

15de eeuw

Cartulariumkopie.

29 september 1464

Voor de baljuw van het leenhof van Arnoud de Sanghere die zelf zijn leen houdt van de leenheerlijkheid Snellegem, en voor 2 eigen leenmannen en 3 aan Snellegem ontleende leenmannen, verschijnen Jan de Cupere en zijn echtgenote Katelijne, vervoogd. Zij verklaren dat ze uit noodzaak het leen dat ze van Arnoud de Sanghere houden, aan Jan Oste verkochten die er Anselm Adornes zal laten inerven. Het betreft 2/3 van de tienden op 100 gemeten land in Snellegem en nog eens 7 lijnen land in Snellegem. Het echtpaar wordt onterfd. Katelijne doet afstand van haar bijlevingsrecht. Anselm Adornes zoon van Anselm wordt ingerfd.

Copie van den chaertre van den leene te Snelleghem.

Ic Jan Sijs de jonghe, bailliu ende wettelic maendre van den mannen van leene Aernouds Sanghers, als van zinen goede ende leene dat hij houde van Ian van Meedkerke als van zinen hove van Snelleghem in dezen tijd, ende wij Ian Heldebolle, Clais Maerteel, aerfachteghe mannen van leene Aernouds Sanghers voors., Michiel Halle, Michiel van Bassevelde ende Riquaert de Muenic, mannen van leene svoors. Ians van Meedkerke filius Ians tzinen voors. hove van Snelleghem, wettelike gheleent den vornomden Aernoud de Zanghere ten sticken hiernaer volghende, doen te wetene alle den ghonen die desen chaertre of lettren sullen zien of hooren lezen, dat camen voor ons bailliu ende mannen bovenghenomdt in wetteliken hove ghemaect in behouveliker stede, Jan de Cupere, leec, ende joncvrauwe () Katelijne ziin wijf, metgaders den zelven Ian huren kerkeliken man ende leeken bistaenden voocht huer te wetten ghegheven ten sticken hiernaer volghende. Toghede ons ende zeyde dat zij houdende waren een leengoed te leene ende in manscepen van Aernoud de Zanghere voors. van zinen hove ende leene voorscreven. Ende es de twee deelen van der thienden van hondert ghemeten lands, lettel mer of min, ligghende binden ambachte ende prochie van Snellegheem, zuudwest van der kerken. Ende leghet zuudwaert over an den wech die () loopt () van den voors. keerken ter muelenewaert, met sevene linen lands, lettel meer of min, ligghende binden ambachte ende prochie voors., west van der voors. kerke, // ende an de westzide van den muelne nooerdwaert over ende langhes de weghe die van den voors. muelne loept () ter Walbrugghewart, ende vort met V scellinghen parisis ervelike rente tsiaers dewelke men ghelt binden ambachte ende prochie van Snelleghem voors. in diverschen parcheelen, al behorende den voors. leenghoede. tWelke voors. leenghoed met al datter toebehoert zij aldaer kenden wel ende loyaleke vercoocht () hebbende Ian Oste omme derin te doene hervene () Ancelmus Adoren, () filius Ancelmus. Ende begheerden derof te buten te ghane ende wettelike ontervet te zine naer wetten, costumen ende usagen van den hove, behouden vrienden ende maghen huerlieder naerhede binnen () iare ende binnen daghe. Ende aldaer zo was voor oghen Ancelmus Adore filius Ancelmus voors. Dewelke dit voors. leengoed begherde wettelike te () ontfane ghelijc voors. es. Ende omme wettelike dermede voordt te ghane, zo maende ic bailliu voornomd de voors. mannen van den rechte. Ende wij voors. wijsden dat men Janne de Cupere ende joncvrauwe Kateline zinen wive ghevrach doen zoude hoe ende in wat manieren dat sij te buten ghaen wilden van dezen voors. leengoede, bij hoire, zo bij noode. Ende aldaer zo was hemlieden ghevrach ghedaen bij mi bailliu voornomdt. Ende zij verantworden dat sijs te buten ghaen wilden bij noode omme beters wille ende omme aergher te scuwene. Dewelke nood zij daden staen ende kennelic maecten met ons mannen vornomt. Voert maende ic bailliu voornomt de manne voors. van den rechte. Ende wij voors. mannen wijsden dat Ian de Cupere ende joncvrauwe Kateline ziin wijf dit voors. leengoet, de houcken ende lmedewaert, met al datter toebehoert, up ende in handen draghen zouden den voors. bailliu als in sheeren handen, ende hemlieden derof plocken ende halmen zouden scoopers bouf of sghoens bouf diet sculdich ware te hebbene metten rechte. Ende aldaer zo vulcamen sij tvoorwijsde () vonnesse ende droughen dit voors. leengoet met al datter toebehoort up ende in () handen den voors. () als in sheeren handen, plockedens, halmedens ende onwierpens hemlieden () wel ende wettelike naer wetten, costumen ende usagen van den hove, behoudende vrienden ende maghen huerlieder naerhede binnen iare ende binnen daghe. Ende joncvrauwe Kateline twijf Ians Cupers metgaders den selven Ian haren keerkelicken man ende leeken bijstaenden voocht ende bij sinen () consente, ter maninghen van mi bailliu voornomd ende wijsdomme van ons voors. mannen, hief up haer hand ende zwoer ter helegher nemmermeer eenich recht () te heesschene noch te calengierrene an dit voors. leengoet of an yet datter toebehoort in bilevinghen, in duwarien of andersins, bij desen voocht noch bij ghenen andere voocht, in dit hof noch in gheen ander hoof, ter gheestelicker wet noch ter weerlicker wet, omme deze nood noch omme ghene andere noodt die haer toecommen mochte of stonde te ghescien alzo vele als van viere penninghen parisis ende ten hutende van nieutten, alzo moeste haer God helpen, alle Gods heyleghen, ende bij hare wijfwarede. Voord maende () ic baliu voornomt de voors. mannen van den rechte. Ende wij voors. manne wijsden dat Ian de Cupere ende ioncfrouwe Kathelijne zin wijf zoo wel ende zo wettelicke onderfvet ware ende ontervet sin van deze voors. leengoed met al datter toebehoord ende daertoe zoe vele ghedaen hebben met hande ende met monde, dat zi ant voors. leengoet nemmermeer recht en hadde noch schuldich waren te hebbene met eneghen rechte, mids welken tselve leengoed met al datter toebehoort zo wel ende zo wettelicke comen ware in de handen van den voors. baliu als in theren handen dat men Ancelmus () Adoren filius Ancelmus voors. wel daermede erven mochte ende sculdich ware te ervene met allen rechten, // behouden vrienden ende maghen huerlieden, () naerhede als boven. Ende ic bailliu voornomd dit voors. leengoet met allen sinen toebehorten aldus wettelike hebbende in miinnen hand als in sheeren hand, drouch voort up ende in handen Ancelmus Adoren filius Ancelmus voors., ende ervedene dermede wettelike, met pluckene ende met halmene, naer rechte, wette, costumen ende usagen van den hove, behouden vrienden, () maghen haerlieder naerhede ghelijc voors. es. Doe maendic bailliu voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij mannen wijsden dat Ancelmus Adoren filius Ancelmus zo wel ende zo wettelike ghehervet ware ende ghervet es in dit voors. leengoed ende in al datter toebehoert, dat wel sculdich es te wesene ziin wettelike leengoed, te houdene te leene ende in manscepen van Aernoud de Sanghere voors. met sinen rechten dienste. Ende aldaer zo waren de heeren (), partijen, bailliu ende mannen bovenghenomt vernoucht ende wel () betaelt van alle den ghelde ende rechte, relieve, camerlinghelde ende anders datter hemlieden anhanghen of cleven mochte tote den daghe van heden, ende scolden derof quite den voors. Ancelmus ende voort alle andre diere cause toehadden iof hebben () mochten met eeneghen rechte. Ende omme dat alle dese dinghen waren ghedaen ende te wetten vulcommen, met alle den maninghen, vonnessen ende kennessen diere toebehoeren ghedaen te zine, naer wette, naer costumen ende usagen van den hove, ende niet min, zo hebben wij bailliu ende mannen bovenghenoemd, in kennessen der waerheden, dezen chaertre huuthanghende () bezeghelt met onsen seghelen. Dit was ghedaen int iaer ons Heeren als men scref siin incarnacion dusentich vierhondert viere ende tsestich upten neghene ende twintichsten dach van september.

Terug naar de genealogie